Tại sao giấy vệ sinh luôn có màu trắng ?

Tại sao giấy vệ sinh luôn có màu trắng ?

Tại sao giấy vệ sinh luôn có màu trắng ?